VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------------
Số: 6965/VPCP-QHQT
V/v: ký Bản ghi nhớ Hợp tác giữa ASEAN và Tổ chức Thú y thế giới
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 2800/TTr-BNN-HTQT ngày 27 tháng 9 năm 2011 về việc kýBản ghi nhớ Hợp tác giữa ASEAN và Tổ chức Thú y thế giới (OIE), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:
1. Phê duyệt nội dung dự thảo của Bản ghi nhớ Hợp tác giữa ASEAN và Tổ chức Thú y thế giới.
2. Đồng ý Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Bản ghi nhớ nêu trên tại Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm ASEAN lần thứ 33 tổ chức tại Indonesia vào tháng 10 năm 2011.
3.Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ Hợp tác giữa ASEAN và Tổ chức Thú y thế giới ngay sau khi có hiệu lực.
4. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại theo quy định.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH, KTN, Cổng TTĐT;
- Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản
và Thủy sản (Bộ NNPTNT);
- Cục Thú y (Bộ NNPTNT)
- Lưu: VT, QHQT (2b). 26
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Khắc Định