BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 6966/TCHQ-TXNK
V/v: Phân loại mặt hàng cao su
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.
Trả lời văn bản số 95/TTr-PTPL ngày 20/12/2013 của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu báo cáo vướng mắc trong việc phân loại mặt hàng “Cao su tổng hợp SBR 1502” và “Cao su styrene-butadien nipol SBR 9540”, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:
- Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
- Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính;
- Tham khảo công văn số 28/HHCS ngày 17/02/2014 của Hiệp hội cao su Việt Nam; ý kiến của Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) tại công văn ngày 26/5/2014.
1. Mặt hàng “Cao su tổng hợp SBR 1502” có kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh), mẫu đáp ứng nội dung chú giải 4 Chương 40 về độ đàn hồi, thành phần gồm cao su styrene-butadien ~ 95% và hàm lượng rosin tính theo axit abietic ~ 5%. Theo ý kiến của Hiệp hội cao su Việt Nam thì rosin có chứa axit abietic có tác dụng là chất nhũ hóa (emulsifer) để cải thiện tính bền chặt của cao su tổng hợp nhưng không làm thay đổi tính chất của cao su tổng hợp. Rosin không là chất hóa dẻo. Căn cứ chú giải 5B Chương 40 thì mặt hàng cao su tổng hợp SBR 1502 theo kết quả phân tích nêu trên thuộc nhóm 40.02.
2. Mặt hàng “Cao su styrene-butadien nipol SBR 9540”, theo tài liệu kỹ thuật thành phần gồm cao su styrene-butadien copolyme: 72-78 %, aromatic petroleum: 22-28 %. Kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (Chi nhánh tại Hải Phòng) là cao su hỗn hợp từ cao su tổng hợp styrene-butadien và dầu khoáng, dạng khối. Thành phần: cao su styrene-butadien >70% và dầu khoáng (mineral oil)> 20%. Theo ý kiến của Hiệp hội cao su Việt Nam, cao su SBR kháng dầu kém và trương nở trong dầu. Aromatic petroleum là một loại dầu hóa dẻo được sử dụng trong quá trình chế biến cao su hoặc được thêm vào nguyên liệu cao su tổng hợp nhằm dễ chế biến hơn và tăng tính chống mòn của các sản phẩm cao su. Căn cứ chú giải 5A Chương 40 thì mặt hàng cao su tổng hợp SBR 9540 nêu trên thuộc nhóm 40.05, mã số 4005.99.90.
Tổng cục Hải quan trả lời để Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST (Bộ Tài chính);
- Cục KTSTQ (để t/hiện);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để t/hiện);
- Chi nhánh TTPTPL;
- Hiệp hội cao su Việt Nam;
(236 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3, TP.Hồ Chí Minh)
- Lưu: VT, TXNK-T.Hương (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy tay có được làm sổ hồng không ? Tư vấn thủ tục khi mua đất không phải thổ cư ?