TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 697/CT-TTHT
V/v đồng tiền ghi trên hóa đơn.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 1 năm 2015

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Quạt Việt Nam
Địa chỉ: Lô B13/1, đường số 1, KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302541781

Trả lời văn bản số 01/GTGT-VNF /2014của Công ty về đồng tiền ghi trên hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm e, Khoản 2 Điều 16 Thôngtư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định đồng tiền ghi trên hoá đơn:

“Đồng tiền ghi trên hóa đơn

Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồngViệt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàngthu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằngnguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô laMỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hóa đơntỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thịtrường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thờiđiểm lập hóa đơn.

Trường hợp ngoại tệ thu về là loạikhông có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệđược Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.

...”.

Trường hợp Công ty có ký hợp đồng ủythác cho Công ty TNHH TM và XNK tổng hợp F.C (Công ty F.C) thực hiện xuất khẩuhàng hóa ra nước ngoài; khi thu phí ủy thác xuất khẩu, Công ty F.C lập hóa đơnvà đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam là đúng theo quy định nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KT thuế số 1 ;
- Lưu VT-TTHT.
- 44-88
(Nam-HĐCT-Quạt VN)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga