THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 697/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục dự án do IAEA tài trợ

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Y tế.

Xétđề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2899/BKHĐT-KTĐN ngày 08 tháng5 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phêduyệt danh mục dự án “Thúc đẩy kiểm soát ung thư tại Việt Nam: Xây dựng vàtriển khai thí điểm mô hình sàng lọc ung thư vú và ung thư cổ tử cung, lựa chọnkỹ thuật phù hợp với quốc gia có thu nhập thấp và trung bình” do Cơ quan Nănglượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) tài trợ từ nguồn vốn của Quỹ Dầu lửa quốc tế(OFID) với các nội dung chính nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.Tổng kinh phí tài trợ không hoàn lại cho dự án là 420.561 USD.

2. BộY tế tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, hoàn thiện, phê duyệt, ký kết Vănkiện dự án với nhà tài trợ và triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiệnhành. /.

Nơi nhận:
- Như trên;
- T
Tg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, KGVX; TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).TA

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải