BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 6974/BGDĐT-CTHSSV
V/v Tăng cường phối hợp thực hiện Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Luật Bảo hiểm y tế đã được Quốc hộiban hành từ ngày 14/11/2008 và ngày 27/7/2009 Chính phủ đã ban hành Nghị địnhsố 62/2009/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Bảo hiểm y tế.

Ngày 26/10/2009, Bộ Giáo dục và Đàotạo đã có công văn số 9490/BGDĐT-CTHSSV gửi các sở giáo dục và đào tạo, các đạihọc, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọichung là các cơ sở giáo dục) tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật Bảohiểm y tế và Nghị định số 62/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Cho đến nay, theo báo cáo của cáccơ sở đào tạo tại nhiều tỉnh, thành phố thì tỷ lệ học sinh, sinh viên tham giaBảo hiểm y tế (BHYT) trong năm học 2010 – 2011 chưa đạt 100%. Để triển khai,thực hiện tốt Luật BHYT và Nghị định số 62/2009/NĐ-CP của Chính phủ trongtrường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức chỉ đạothực hiện BHYT theo quy định, tập trung vào các nội dung sau:

1. Tăng cường công tác giáo dụctruyền thông về vai trò của BHYT đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe chohọc sinh, sinh viên. Vận động cha mẹ học sinh tham gia mua BHYT cho học sinh,sinh viên là việc làm thiết thực để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe đối với họcsinh, sinh viên.

2. Chủ động hỗ trợ và phối hợp chặtchẽ với cơ quan Bảo hiểm Xã hội của địa phương tổ chức cho học sinh, sinh viênmua và được cấp thẻ BHYT theo quy định của Luật BHYT và Nghị định số62/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Tham mưu đề xuất với Ủy ban nhândân các cấp về mức hỗ trợ BHYT tối thiểu đối với học sinh, sinh viên thuộc hộcận nghèo và không thuộc hộ cận nghèo từ ngân sách của địa phương theo quy địnhhiện hành.

Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo,các đại học, học viện, trường đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tổchức triển khai, thực hiện tốt những nội dung nêu trên và báo cáo về Bộ Giáodục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 11 năm 2010, theo địa chỉ: Vụ Công táchọc sinh, sinh viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội; Điệnthoại/fax: 04 38680367 hoặc 0912218578 Email: [email protected]

Nơi nhận:- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý