BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 6975/TCHQ-KTTT
V/v trị giá phần mềm nhập khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Công ty TNHH Ericsson Việt Nam.
(Tầng 12, tòa nhà Việt, 198B Tây Sơn, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 1109/CV ngày 5 tháng 11 năm 2009 củaCông ty TNHH Ericsson Việt Nam về trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 củaBộ Tài chính.

Trị giá tính thuế phần mềm nhập khẩu hiện nay đang được thựchiện theo quy định tại điểm 4 mục I Phần II Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính. Căn cứ trên hồ sơ gốc hàng hóa thực nhập,đối chiếu với quy định nêu trên, đơn vị hải quan nơi Công ty mở tờ khai hảiquan hàng hóa nhập khẩu sẽ xác định trị giá tính thuế nhập khẩu theo đúng quyđịnh.

Trường hợp Công ty không thống nhất với quyết định về trịgiá của đơn vị hải quan thì có quyền khiếu nại lần thứ nhất đến cơ quan hảiquan nơi trực tiếp ra quyết định về trị giá. Nếu vẫn không đồng ý với kết quảgiải quyết khiếu nại lần thứ nhất của cơ quan hải quan thì Công ty có quyềnkhiếu nại lần hai đến cấp trên trực tiếp của người ra quyết định giải quyếtkhiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính đến tòa án theo đúng quy địnhcủa pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ vớiđơn vị hải quan nơi mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu giải quyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng