BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6976/BTC-ĐT
V/v tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương.

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua Bộ Tài chính đã chủtrì tiến hành kim tra tìnhhình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản tại một số địa phương và thực hiệncông tác nhận xét phân bkếhoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013 củatrên 50 địa phương. Qua công tác kiểm travà nhận xét phân bổ vốn, Bộ Tài chính có ý kiến về tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản tại địa phương như sau:

1. Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 27/CT- TTg ngày 10/10/2012 về những giảipháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương đãcó tác động tích cực đến việc tăng cường hơn nữa nhận thức tầm quan trọng củacông tác xửlý nợ đọng xây dựng cơ bảntại các địa phương. Các địa phương đã bước đầu triển khai thực hiện các nội dung quy địnhtại Chỉ thị s 27/CT- TTg và đãtriển khai xửlý nợ đọng xây dựng cơ bản ngay trong kế hoạch năm 2013 (đã bố trí vốn để thanh toán một phần nợ đọng xây dựng cơ bản, số dự án khởi công mới đã có xu hướng giảm so với các nămtrước).

Tuy nhiên, những công việc đã triển khai thực hiện và kết quảđã đạt được còn rất hạn chế. Một số địa phương chưa thật sự coi trọng công tácxử lý nợ đọng xây dựng cơ bản đ tích cực quán triệt và triển khai tổchức thực hiện cũng như kiểm tra, đôn đốc, hướngdẫn việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT- TT g của Thủ tướng Chính phủ tại các Sở,ban, ngành và các huyện, thị xã trực thuộc. Nhiều địa phương chưa trin khai thực hiện các công việc: kiểmđiểm, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan trong việc phát sinhnợ đọng xây dựng cơ bản; rà soát, thống kê, phân loại nợ đọng, xác định cụ thể nguyên nhân của từng khoản nợ đọng; xây dựng kế hoạch xử lý nợ đọng đếnnăm 2015. Mặc dù đã bố trí vốn để xử lý nợ trong kế hoạch năm 2013 nhưng tại mộtsố địa phương mức bố trí còn thấp, trong khi vẫn bố trí cho các dự án khởi côngmới. Một s địa phương chưa báo cáo nợ đọng xâydựng cơ bản theo hướng dn củaBộ Kế hoạchvà Đầu tư tại văn bản số 9590/BKHĐT-TH ngày 20/11/2012; số liệu nợ đọng xây dựng cơ bản chưa đảm bảo tínhchính xác (do các nguyên nhân như: chưa tổng hợpnợ ở cấp huyện và cấp xã; chỉ mới tính nợ đối với dự án hoàn thành, đã quyết toán, chưa tính nợ đối với các dựán đang triển khai thực hiện; còn có sự nhầm lẫn trong cách xác định nợ XDCB...vv). Mặc dù tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầutư từ vốn ngân sách nhà nước vàvốn trái phiếu Chính phủ đã quy định: từ năm 2012 tất cả các dự án đã được quyết định đầu tư phải thựchiện theo mức vn kế hoạch giao đ không gây nên nợ đọng xây dựng cơ bản, nhưng tại một số địaphương vẫn có nợ đọng xây dựng bảnmi phát sinh trong năm 2012.

2. Đthực hiện nghiêm túc và có kết quảChỉ thị số 27/CT- TTg ngày10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương:

- Tích cực và quyết liệt hơn nữa trong việc tổchức quán triệt và trinkhai thực hiện toàn diệncác nội dung quyđịnhtại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ; trường hợp cnthiết thành lập Tổ xử lý nợ đểchuyên trách về vấn đề này.

- Tăng cường chỉ đạo, đôn đc,kim tra, hướng dẫn quá trình tổ chức thực hiện của các Sở, ban, ngành và của các huyện, thị xãtrực thuộc.

- Rà soát, chun xác s liệu nợ đọng xây dựng cơ bản, đảm bảophản ánh chính xác về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản tại địa phương và để chủ động trong công tác xử lý; thực hiện báo cáo nợđọng xây dựng cơ bản theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư tại văn bản số 9590/BKHĐT-THngày 20/11/2012.

- Khẩn trương xây dựng kế hoạchxử lý nợ đọng đến năm 2015, gửi báocáo kết quả thực hiện xử lý nợ theo văn bản số 1192/BTC-ĐT ngày 23/01/2013 của Bộ Tài chính.

- Kiểm soát chặt chẽ đ đảmbảo không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới sau thời đim ngày 31/12/2011.

3. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục thực hiện kiểm tra công tác xửlý nợ đọng xây dựng cơ bản tạicác địa phương, tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quảthực hiện xử lý nợ đọng của các địaphương./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTTg Vũ Văn Ninh (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch & Đầu tư;
- S Tài chính các tnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Vụ NSNN, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, Vụ ĐT (150).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh