BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 6979/BYT-KCB
V/v triển khai thực hiện nghị định 102/2011/NĐ-CP về BH trách nhiệm

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Y tế ngành

Ngày 14 tháng 11 năm 2011, Chính phủ đã ban hànhNghị định 102/2011/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.Theo quy định tại Điều 16 của Nghị định về lộ trình tham giabảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh“Chậm nhất đến 31 tháng 12năm 2015 tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động theo hình thức tổchức là bệnh viện bao gồm bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện yhọc cổ truyền mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh”.

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện, viện có giường bệnhtrực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tếngành (sau đây gọi tắt là đơn vị) khẩn trương triển khai thực hiện Nghị định102/2011/NĐ-CP cụ thể như sau:

1. Nghiên cứu, thực hiện tham gia bảo hiểm tráchnhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh bằng nguồn kinh phí được quy định tại Điều 10theo đúng lộ trình quy định tại Điều 16 của Nghị định102/2011/NĐ-CP .

2. Báo cáo tình hình thực hiện tham gia bảo hiểmtrách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh của đơn vị theo mẫu kèm theo và gửi về BộY tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) bằng thư điện tử theo địa chỉ: [email protected] trước ngày 15/10/2015.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo và đôn đốc kiểmtra để các thông tin trong báo cáo được cập nhật, kịp thời và chính xác./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính: Cục QLGS bảo hiểm (để phối hợp);
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên