BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 698/BXD-PC
V/v: triển khai dự án đầu tư phát triển về công nghệ thông tin

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Phúc đáp văn bản số 1012/BTP-CNTTngày 07 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tư pháp về việc cho ý kiến để triển khai các dựán đầu tư phát triển về công nghệ thông tin theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Các dự án đầu tư phát triểnvề công nghệ thông tin mà Bộ Tư pháp nêu tại văn bản số 1012/BTP-CNTT khôngphải là dự án đầu tư xây dựng công trình, do vậy, không thực hiện theo quy địnhcủa Luật Xây dựng, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP Nghị định số 112/2006/NĐ-CP (naylà Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ). Việc quản lý và thực hiện các dựán này theo quy định của Nghị định số 52/1999/NĐ-CP Nghị định số 12/2000/NĐ-CP Nghị định số 07/2003/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn thi hành và phápluật có liên quan.

2. Về việc xác định chi phí quảnlý dự án và các chi phí khác:

Các chi phí này được xác địnhbằng phương pháp lập dự toán chi phí trình người quyết định đầu tư phê duyệt,chủ đầu tư có thể nghiên cứu vận dụng các định mức chi phí tại Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001, Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 của Bộtrưởng Bộ Xây dựng nếu các mức chi phí này phù hợp với dự án.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng, đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, HĐXD, KTXD, PC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang