TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 698/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục tái nhập hàng đã tạm xuất

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH ORISEL Việt Nam.
(Km51, Quốc lộ 5,KCN Đại An, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương)

Trả licông văn số OSV-19062015 ngày 19/06/2015 của Công ty TNHH ORISEL Việt Nam về việchướng dẫn thủ tục tái nhập hàng đã tạm xuấtkhẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua kiểm tra dữ liệu tờ khai số 300380299830 ngày07/05/2015, mã loại hình G61trên hệ thống VNACCS/VCISthì đây là hoạt động tạm xuất để sửa chữa sau đó tái nhập. Do đó, địa điểm làmthủ tục hải quan hàng tái nhập thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 55 Nghịđịnh 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chínhphủ và điểm b khoản 1 Điều 19 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày25/03/2015 của Bộ Tài chính. Trường hợp, hàng tái nhập về Cảng Chùa Vẽ thì Côngty thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải PhòngKVII.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Quý Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha