NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH
XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 698/NHCS-TD
V/v: sửa đổi các mẫu biểu trong thủ tục cho vay của chương trình nước sạch và vsmtnt, hssv có hoàn cảnh kk, xuất khẩu lao động

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2007

Kính gửi : Ông (bà) Giám đốc chi nhánh Ngân hàngChính sách xã hội các tỉnh, thành phố

Ngày 22/4/2007, Tổng giám đốc Ngân hàngChính sách xã hội (NHCSXH) ban hành văn bản số 676/NHCS-TD V/v sửa đổi một số điểmcủa văn bản 316/NHCS-KH ngày 02/5/2003 v/v hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối vớihộ nghèo. Trên tinh thần cải tiến theo hướng đơn giản về thủ tục, thuận tiệncho cả người vay và NHCSXH. Các mẫu biểu này được sử dụng chung cho cả 02 chươngtrình cho vay mới: cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn (theoQuyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007) và cho vay vốn phát triển sản xuấtđối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn (theo Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007).

Để các mẫu biểu này sử dụng chungcho một số chương trình cho vay hiện hành thay thế các mẫu biểu cũ, Tổng giám đốcyêu cầu ông (bà) Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố thực hiện nhưsau:

1. Sử dụng các mẫu biểu của chươngtrình cho vay hộ nghèo đính kèm văn bản số 676/NHCS-TD ngày 22/4/2007 để thaythế cho các mẫu biểu tương ứng đang sử dụng cho các chương trình:

- Cho vay học sinh, sinh viên có hoàncảnh khó khăn theo văn bản số 2162/NHCS-TD ngày 19/9/2006.

- Cho vay các đối tượng chính sách đilao động có thời hạn ở nước ngoài theo văn bản số 319/NHCS-KH ngày 02/5/2003.

- Cho vay chương trình nước sạch vàvệ sinh môi trường nông thôn theo văn bản số 1411/NHCS-KHNV ngày 03/8/2004.

(Chi tiết từng loại mẫu biểu đượcthay thế theo danh mục mẫu biểu đính kèm)

2. Thủ tục và quy trình cho vay họcsinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay các đối tượng chính sách đi lao độngcó thời hạn ở nước ngoài, cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trườngnông thôn vẫn được thực hiện theo các quy định hiện hành của Tổng giám đốcNHCSXH.

Yêu cầu ông (bà) Giám đốc chi nhánhNHCSXH các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện có vướng mắc,báo cáo Hội sở chính NHCSXH xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Hội LHPN VN; Hội Nông dân VN; để
- Hội CCB VN; TW Đoàn TN CS HCM; TH
- Chủ tịch và các thành viên HĐQT; (để b/c)
- Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc;
- Các Phòng, Ban tại Hội sở chính;
NHCSXH cấp huyện;
- Trung tâm đào tạo; Trung tâm CNTT;
- Sở giao dịch; ĐD Văn phòng KV miền Nam;
- Lưu VP, NVTD.

TỔNG GIÁM ĐỐC
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Hà Thị Hạnh

DANH MỤC MẪU BIỂU

Cho vay hộ nghèo kèm theo văn bản số676/NHCS-TD ngày 22/4/2007 được sử dụng thay thế cho các mẫu biểu cho vayhọcsinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ban hành kèm theo văn bản số 2162/NHCS-TDngày 19/9/2006

TT

Sử dụng mẫu mới

Thay thế mẫu cũ

Tên mẫu

Ký hiệu

Tên mẫu

Ký hiệu

1

Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án SX và khế ước nhận nợ

01/TD

- Giấy đề nghị vay vốn.

- Sổ TK&VV

01/CVSV

02/CVHN

2

Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH

03/TD

Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn chi phí học tập cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn

03/CVSV

3

Thông báo phê duyệt cho vay

04/TD

Thông báo (v/v phê duyệt danh sách các hộ gia đình vay vốn chi phí học tập cho HSSV)

04

4

Phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay

06/TD

Phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay

06

5

Giấy đề nghị gia hạn nợ

09/TD

Giấy đề nghị gia hạn nợ

07

6

Biên bản họp tổ TK&VV v/v…..

10/TD

Biên bản họp, thành lập tổ và thông qua quy ước hoạt động của tổ

10/CVHN

7

Hợp đồng uỷ nhiệm giữa NHCSXH với tổ TK&VV v/v…

11/TD

Hợp đồng giữa NHCSXH với tổ TK&VVv/v uỷ nhiệm thu nợ, thu lãi, thu tiết kiệm

8

Bảng kê các khoản thu

12/TD

Bảng kê các khoản thu lãi, thu tiết kiệm

12/CVHN

9

Thông báo danh sách chuyển nợ quá hạn

14/TD

Thông báo chuyển nợ quá hạn

05

10

Danh sách đối chiếu dư nợ vay

15/TD

Cho vay hộ nghèo kèm theo văn bản số676/NHCS-TD ngày 22/4/2007 được sử dụng thay thế cho các mẫu biểu cho vay các đốitượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài ban hành kèm theo văn bảnsố 319/NHCS-KH ngày 02/5/2003.

TT

Sử dụng mẫu mới

Thay thế mẫu cũ

Tên mẫu

Ký hiệu

Tên mẫu

Ký hiệu

1

Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án SX và khế ước nhận nợ

01/TD

- Giấy đề nghị vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

- Hợp đồng tín dụng

01/LĐNN

03/LĐNN

3

Thông báo phê duyệt cho vay

04/TD

Thông báo từ chối cho vay

05/LĐNN

6

Giấy đề nghị gia hạn nợ

09/TD

Giấy đề nghị gia hạn nợ

06/LĐNN

11

Thông báo danh sách chuyển nợ quá hạn

14/TD

Thông báo chuyển nợ quá hạn

07/LĐNN

Cho vay hộ nghèo kèm theo văn bản số676/NHCS-TD ngày 22/4/2007 được sử dụng thay thế cho các mẫu biểu cho vay côngtrình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ban hành kèm theo theo văn bảnsố 1411/NHCS-KHNV ngày 03/8/2004.

TT

Sử dụng mẫu mới

Thay thế mẫu cũ

Tên mẫu

Ký hiệu

Tên mẫu

Ký hiệu

1

Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án SX và khế ước nhận nợ

01/TD

- Giấy đề nghị vay vốn kiêm dự toán công trình

- Hợp đồng tín dụng

01/CVNS

02/CVNS

2

Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH

03/TD

Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn chương trình NS&VSMTNT

03/CVNS

3

Thông báo phê duyệt cho vay

04/TD

Thông báo (v/v phê duyệt danh sách hộ gia đình được vay vốn chương trình NS&VSMTNT

04/CVNS

4

Phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay

06/TD

Phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay

06/CVNS

5

Giấy đề nghị gia hạn nợ

09/TD

Giấy đề nghị gia hạn nợ

07/CVNS

6

Biên bản họp tổ TK&VV v/v…..

10/TD

Biên bản họp, thành lập tổ và thông qua quy ước hoạt động của tổ

10/CVHN

7

Hợp đồng uỷ nhiệm giữa NHCSXH với tổ TK&VV v/v…

11/TD

Hợp đồng giữa NHCSXH với tổ TK&VVv/v uỷ nhiệm thu nợ, thu lãi, thu tiết kiệm

8

Bảng kê các khoản thu

12/TD

Bảng kê thu lãi, thu tiết kiệm

12/CVHN

9

Thông báo danh sách chuyển nợ quá hạn

14/TD

Thông báo chuyển nợ quá hạn

05/CVNS

10

Danh sách đối chiếu dư nợ vay

15/TD