BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6983/BTC-QLG
V/v điều hành kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối

Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CPngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghịđịnh số 84/2009/NĐ-CP );

Căn cứ Thông tư số 234/2009/TT-BTCngày 9/12/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hình thành, quản lý và sử dụng QuỹBình ổn giá Xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP (sau đây gọitắt là Thông tư số 234/2009/TT-BTC );

Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thếgiới trong thời gian gần đây;

Căn cứ đăng ký giá của các doanhnghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối; sau khi thống nhất với Bộ Công Thương; trêncơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số84/2009/NĐ-CP Thông tư số 234/2009/TT-BTC (trong đó thuế suất thuế nhập khẩu,mức trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như quy định hiện hành) thì chênh lệch giữagiá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 30/4/2013 đến ngày 29/5/2013 và giá bánhiện hành các mặt hàng xăng dầu như sau:

Đơn vịtính: VNĐ/lít,kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở

(1)

(2)

(3) = (1) - (2)

1. Xăng RON 92

23.330

23.729

- 399

2. Điêzen 0,05 S

21.250

21.652

- 402

3. Dầu hỏa

21.300

21.590

- 290

4. Dầu madút

18.450

18.606

- 156

Ghi chú: (+) giá hiện hành caohơn giá cơ sở; (-): giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; mức giá hiện hành lấytheo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Trên cơ sở chênh lệch giữa giá cơsở và giá bán hiện hành theo tính toán như trên, Liên Bộ Tài chính - CôngThương thống nhất chỉ đạo điều hành kinh doanh xăng dầu như sau:

1. Không tăng giá; giữ ổn định giábán, mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các chủng loại xăng dầu như hiện hành.

2. Cho phép các doanh nghiệp kinhdoanh xăng dầu đầu mối được sử dụng Quỹ Bình ổn giá tính cho lượng xăng, dầuthực tế bán ra ở nhiệt độ thực tế đối với các mặt hàng xăng, dầu cụ thể nhưsau:

Xăng sử dụng 400 đồng/lít;

Dầu hỏa sử dụng 290 đồng/lít;

Dầu điêzen sử dụng 400 đồng/lít;

Dầu madut sử dụng 160 đồng/kg.

3. Về thời điểm thực hiện:

Thời điểm thực hiện đối với mức sửdụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Áp dụng từ 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 6 năm2013.

Bộ Tài chính thông báo và yêu cầucác doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối báo cáo tình hình thực hiện vềLiên Bộ Tài chính - Công Thương để Liên Bộ theo dõi, giám sát theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (báo cáo);
- Lãnh đạo Bộ Công Thương (báo cáo),
- Vụ TTTN (BCT);
- Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối;
- Cục TCDN, Thanh tra Tài chính, Vụ CST (BTC);
- Lưu: VT, QLG (30).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn