BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6983/TCHQ-GSQL
V/v: làm thủ tục xuất khẩu mẫu xi măng

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Công ty xuất nhập khẩu xi măng
(Số 228 đường Lê Duẩn - Hà Nội)

Trả lời công văn số 1276/XNK-XMCLngày 07/12/2007 của Công ty xuất nhập khẩu xi măng về việc gửi mẫu xi măng điCộng hòa Liên bang Nga qua Cửa khẩu sân bay QT Nội Bài, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ thì xi măng không thuộc Danh mục mặthàng cấm xuất khẩu hoặc xuất khẩu có điều kiện vì vậy không cần phải xin phépkhi xuất khẩu.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếpvới Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay QT Nội Bài để được hướng dẫn làm thủ tụctheo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQTPHN (để thực hiện);
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc