BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 6984/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục nhập điện thoại di động (bảo hành) loại hình phi mậu dịch

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ AnBa

Trả lời công văn số 01/1109-AB/CV ngày 05/11/2009 của Côngty TNHH Thương mại Dịch vụ An Ba về việc như nêu tại trích yếu, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Ngày 28/10/2009, Bộ Tài chính đã có công văn số 15182/BTC-TCHQ hướng dẫn thủ tục Hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, tạm nhậpkhông nhằm mục đích thương mại. Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quancửa khẩu (nơi Công ty làm thủ tục nhập khẩu) thực hiện theo nội dung hướng dẫn tạiđiểm 1 công văn số 15182/BTC-TCHQ nêu trên; Với điều kiện Công ty phải có vănbản gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu cam kết không sử dụng số điện thoại được nhậpkhẩu ngoài mục đích bảo hành, thay thế cho khách hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại Dịchvụ An Ba biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường