VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6986/VPCP-QHQT
V/v triển khai kết quả họp Hội đồng tư vấn cạnh tranh VN-HK

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 7976/BKH-ĐTNN ngày 29 tháng 10 năm 2007) về kết quả phiên họplần thứ 3 ngày 28/09/2007 tại New York của Hội đồng tư vấn cấp cao Việt Nam -Hoa Kỳ về nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam, Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếptục phối hợp, tranh thủ sự hợp tác của Hội đồng và các tập đoàn công ty lớn củaHoa Kỳ, khuyến khích việc các thành viên Hoa Kỳ triển khai các nghiên cứu tưvấn độc lập chuyên đề về các vấn đề khó khăn, vướng mắc của thị trường Việt Namtừ đó đưa ra các khuyến nghị hướng vào mục tiêu nâng cao tính cạnh tranh củanền kinh tế Việt Nam.

Trên cơ sở nhu cầu hợp tác cóthể kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét mở rộng thành phần Hội đồng.

2. Đối với các kiến nghị cụ thểcủa phiên họp Hội đồng vừa qua (tại công văn số 7976/BKH-ĐTNN nêu trên), Bộ Kếhoạch và Đầu tư thông báo cho các Bộ, cơ quan liên quan (Bộ Công Thương, BộGiao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn) nghiên cứu áp dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam,trong quá trình thực hiện, có thể đề nghị hỗ trợ kỹ thuật từ các đối tác thànhviên Hội đồng phía Hoa Kỳ.

3. Đối với các dự án đầu tư vàhợp đồng đang đàm phán của các thành viên Hội đồng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theodõi đôn đốc các Bộ, doanh nghiệp cả hai phía Việt Nam và Hoa Kỳ sớm hoàn thànhcác thủ tục để bước vào triển khai đầu tư. Những vấn đề vượt thẩm quyền, báocáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

4. Trong quá trình triển khaicần lưu ý không để hiểu sai (hoặc lợi dụng) coi đây là tổ chức tư vấn cho Thủtướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 25

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc