BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6989/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan tại địa điểm II Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 1772/HQLC-NV ngày 21/10/2009 của Cục Hảiquan tỉnh Lào Cai về việc ghi ở trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 8393/VPCP-NC ngày 05/12/2008 của Vănphòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quyhoạch các cửa khẩu biên giới của tỉnh Lào Cai; công văn số 6372/VPCP-KTTH ngày15/09/2009 và công văn số 7037/VPCP-KTTH ngày 09/10/2009 của Văn phòng Chínhphủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. Chính phủ về vận hành Địa điểm IICửa khẩu Quốc tế Lào Cai; Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tàichính;

Tiếp theo công văn số 5167/TCHQ-TCCB ngày 27/08/2009 củaTổng cục Hải quan, Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, phươngtiện xuất nhập cảnh tại Địa điểm II Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai:

1- Hàng hoá xuất nhập khẩu thuộc loại hình nào thì làm thủtục hải quan theo loại hình đó và theo kế hoạch phân luồng hàng hoá xuất nhậpkhẩu qua từng Cửa thuộc Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai của UBND tỉnh Lào Cai;

2- Phương tiện vận tải xuất nhập cảnh thực hiện theo quitrình thủ tục hải quan hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu cơ sở hạ tầng của Khu TM-CNKim Thành không đảm bảo quản lý nhà nước về hải quan thì kiến nghị UBND tỉnhLào Cai khắc phục kịp thời./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường