TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 699/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất tham dự hội chợ, triển lãm

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Tổ chức Triển lãm VCCI.
(Đ/c: 204 Võ ThịSáu, Q.3, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 054/VCE-CV ngày 17/6/2015 của Công tyTNHH Tổ chức Triển lãm VCCI về việc đề nghị tạo điều kiện thuận li trong việc thông quan lô hàngtrang sức tham dự “Triển lãm Quốc tế về trang sức và Đồng hồ tại Việt Nam 2015” từ ngày06/08/2015 đến ngày 09/08/2015, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2, Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 củaChính phủ thì đề nghị được khai trên tờ khai hải quan giấy cho lô hàng trang sứcđể tham dự triển lãm Quốc tế về Trang sức và Đồng hồ tại Việt Nam 2015 của Côngty là không phù hợp.

- Công ty có thể thực hiện thủ tục khai báo trước cho lô hàng nêu trêntheo quy định tại khoản 6,Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để việcthông quan được nhanh chóng, thuận lợi và đảm bảo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lờiđể Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
-
Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha