BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
V/v chính sách thuế giá trị gia tăng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội
Trả lời công văn số 51948/CT-TTr4 ngày 27/12/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm 2.9 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và khoản 9 Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn thuế suất 5% đối với giấy in báo.
Tại khoản 19 Điều 1 Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn làm giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động in (trừ in tiền) từ ngày 1/2/2009 đến hết ngày 31/12/2009.
Tại điểm b khoản 1 Điều 1 Thông tư số 85/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT đối với giấy các loại từ ngày 1/5/2009 đến hết ngày 31/12/2009.
Tại điểm 3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất thuế GTGT 10%.
Tại điểm 1.17 mục I phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và khoản 18 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính về giá tính thuế hướng dẫn:
“Đối với hoạt động in, giá tính thuế là tiền công in. Trường hợp cơ sở in thực hiện các hợp đồng in, giá thanh toán bao gồm cả tiền công in và tiền giấy in thì giá tính thuế bao gồm cả tiền giấy”.
Tại đoạn cuối điểm 3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

“Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh”.
Căn cứ hướng dẫn trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ quy định pháp luật theo từng thời kỳ và thực tế thanh tra tại đơn vị để áp dụng đúng quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - TCT (2b);
- Lưu: VT, CS (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?