THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 699/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục dự án sử dụng ODA do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ.

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Xétđề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2705/BKHĐT-KTĐN ngày 02 tháng5 năm 2013 về việc phê duyệt danh mục 04 dự án quản lý nguồn nước tổng hợp vàphát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu sử dụng vốn ODA củaChính phủ Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Phê duyệt Danh mục 04 Dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Vươngquốc Bỉ, cấp phát 100% từ ngân sách nhà nước gồm:

- Dựán “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biếnđổi khí hậu tỉnh Bình Thuận” với tổng mức đầu tư 6.000.000 Euro, trong đó vốnviện trợ của Chính phủ Vương quốc Bỉ thuộc Chương trình hợp tác định hướng ViệtNam - Bỉ giai đoạn 2011 - 2015 là 5.200.000 Euro, vốn đối ứng 800.000 Euro.

- Dựán “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biếnđổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận” với tổng mức đầu tư 9.500.000 Euro trong đó vốnviện trợ của Chính phủ Vương quốc Bỉ thuộc Chương trình hợp tác định hướng ViệtNam - Bỉ giai đoạn 2011-2015 là 8.000.000 Euro, vốn đối ứng 1.500.000 Euro.

- Dựán “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biếnđổi khí hậu tỉnh Hà Tĩnh” với tổng mức đầu tư 8.800.000 Euro trong đó vốn việntrợ của Chính phủ Vương quốc Bỉ thuộc Chương trình hợp tác định hướng Việt Nam- Bỉ giai đoạn 2011-2015 là 7.800.000 Euro, vốn đối ứng 1.000.000 Euro.

- Dựán “Ban hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án quản lý nguồn nước và phát triển đô thịtrong mối liên hệ với biến đổi khí hậu ở tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận và BìnhThuận” với tổng mức đầu tư 4.400.000 Euro trong đó vốn viện trợ của Chính phủVương quốc Bỉ thuộc Chương trình hợp tác định hướng Việt Nam - Bỉ giai đoạn2011-2015 là 4.000.000 Euro, vốn đối ứng 400.000 Euro.

- Bổsung đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn vào Ban quản lý dự án do tính đặc thù của các dự án liên quan đến nguồnnước, môi trường và biến đổi khí hậu.

2.Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận có kế hoạchbố trí vốn đối ứng trong ngân sách hàng năm của Bộ và địa phương để bảo đảmnguồn vốn thực hiện dự án; phối hợp chặt chẽ để triển khai, quản lý viện trợhiệu quả, tiết kiệm ngân sách nhà nước.

3.Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho phía Bỉ quyết định của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt Danh mục dự án và thực hiện các công tác điều phối để triển khaiđúng kế hoạch./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, Các PTTg;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). VB31

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng