ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 699/UBND-VX
V/v: Báo cáo tình hình lao động tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

Bắc Giang, ngày 27 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thực hiện Công văn số 845/LĐTBXH-LĐTL ngày 19/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việcbáo cáo tình hình lao động, tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước nắm giữtrên 50% vốn điều lệ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh có ý kiến như sau:

Giao sở Lao động - Thương binh vàXã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiệnCông văn số 845/LĐTBXH-LĐTL ngày 19/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội; kết quả báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND tỉnhtrước ngày 10/5/2013./.

(Gửi kèm bản phô tô Công văn số845/LĐTBXH-LĐTL ngày 19/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ CVP, TH, TKCT;
+ Lưu: VX(2), VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Kha