BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6990/TCHQ-TXNK
V/v Vướng mắc thủ tục thuế NK

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

Trả lời công văn số 790/HQKH-NV ngày 27/09/2010 và công vănsố 761/HQKH-NV ngày 14/09/2010 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về việc vướngmắc thủ tục hoàn thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 19 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ; khoản7 Điều 112, Điều 120 Thông tư số 79/2009/TT-BTC thì hàng hóa đã xuất khẩu nhưngphải nhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và khôngphải nộp thuế nhập khẩu;

Do đó đối với trường hợp Cục Hải quan Khánh Hòa hỏi, nếuCông ty TNHH Thủy sản Hải Long Nha Trang là người nộp thuế nhập khẩu thì ngườinộp hồ sơ hoàn thuế là Công ty TNHH Thủy sản Hải Long Nha Trang, vì vậy đề nghịCục Hải quan Khánh Hòa nghiên cứu, thực hiện hoàn thuế đúng quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến như trên để Cục Hải quan tỉnhKhánh Hòa được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3), PCST.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường