BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6991/TCHQ-KTTT
V/v: hoàn thuế nguyên, vật liệu nhập khẩu để SXXK

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu
- Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ dầu khí biển
(Lầu 6, Tòa nhà Petro Vietnam Tower, số 1-5 đường Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM)

Trả lời công văn số 4403/PTSC-TMDVngày 20/9/2007 của Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ dầu khíbiển về đề nghị được xét hoàn thuế (không thu thuế) cho phần nguyên liệu, vậttư nhập khẩu tăng thêm so với hợp đồng ban đầu đã đưa vào sản xuất gia cônggiàn công nghệ khai thác đầu giếng số P50255 với Công ty Talisman (Malaysia),Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 113/2005/TT-BTCngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu.

- Căn cứ Điều 2 và Điều 3 ChươngV hợp đồng P50255 gia công giàn công nghệ khai thác đầu giếng giữa Công ty TNHHmột thành viên thương mại và dịch vụ dầu khí biển và Công ty Talisman(Malaysia);

Theo báo cáo của Cục Hải quan BàRịa – Vũng Tàu tại công văn số 41/CHQ-NV ngày 4/1/2007 của Cục Hải quan Bà Rịa –Vũng Tàu và trình bày của doanh nghiệp thì hợp đồng gia công giàn công nghệ khaithác đầu giếng trên là hợp đồng trọn gói vì vậy phần nguyên liệu, vật tư tăngthêm cung cấp cho hợp đồng sẽ không được phía nước ngoài thanh toán mà nằm tronggiá trị chung của hợp đồng. Vì vậy yêu cầu Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu kiểmtra hồ sơ; sổ sách, chứng từ kế toán về việc hạch toán nhập khẩu nguyên liệu,vật tư, đưa vào sản xuất và xuất khẩu, nếu xác định:

+ Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu tăngthêm đã thực đưa vào sản xuất và xuất khẩu;

+ Khi nhập khẩu nguyên liệu, vậttư tăng thêm Công ty khai báo đúng loại hình NSXXK để cung cấp cho hợp đồng giacông P50255;

+ Công ty có văn bản cam kết chịutrách nhiệm trước Pháp luật về sự khai báo của mình; thì Cục Hải quan Bà Rịa –Vũng Tàu xem xét hoàn thuế (không thu thuế) cho số nguyên liệu, vật tư tăngthêm của Công ty theo đúng quy định (không yêu cầu cung cấp chứng từ thanh toáncho riêng phần nguyên liệu, vật tư tăng thêm).

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịchvụ dầu khí biển biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An