BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6991/TCHQ-TXNK
V/v: thuế GTGT đối với tàu AHTS

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2015

Kinh gửi: Tổng công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầuk Việt Nam.
(Số 1 - 5 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 1301/DVKT-TCKT ngày 23/7/2015 của Tổng công ty CP dịch vụ k thuật du khí ViệtNam phản ánh vướng mc v thờiđiểm tính thuế GTGT đối với tàu AHTS công suất đến16.000 HP. V vấnđề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi,bổ sung một số điều ca Luật Thuế GTGT số 31/20 13/QH13 , khon 7 Điều 3 Ngh định số 209/ 2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013củaChính phủ, điểm c khoản 17 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì tàu thủy thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản c định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinhdoanh, cho thuê, cho thuê lại thuộc đi tượng không chịu thuế GTGT,

Căn cứ Thôngtư 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 củaBộ Kế hoạch và Đầu tư, thì TàuAHTS (tàu dịch vụ dầu khí đa năng) - công suất 16.000 HP” trong nước đã sản xuấtđược;

Căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu Tư tại công vănsố 50/BKHĐT-KTCN ngày 07/01/2015, công vănsố 3969/BKHĐT-KTCN ngày 19/6/2015; thì:

Trường hợp doanhnghiệp thuê tàu AHTS công suất đến 16.000 HP từ nước ngoài sử dụng cho việc sản xut kinh doanh hoặc đ cho thuê lại thì nộp thuế GTGT trên giá đi thuê khi làm thủ tc hảiquan. Thời điểm áp dụng thu thuế GTGT từngày 07/01/2015 (Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành công vănsố 50/BKHĐT- KTCN).

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty CP dịch vụ kỹ thut dầu khí Việt Nam biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Cục HQ Bà Rịa - Vũng Tàu (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng