BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6996/TCHQ-TXNK
V/v báo cáo hồ sơ

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: CụcHải quan TP. Hải Phòng.

Tổngcục Hải quan nhận được công văn ngày 15/11/2012 của Công ty TNHH Sansei ViệtNam đề nghị hướng dẫn về việc thực hiện thuế GTGT đối với trường hợp doanhnghiệp chế xuất (DNCX) được cấp phép thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhậpkhẩu, quyền phân phối. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đểcó cơ sở xem xét giải quyết, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòngbáo cáo và gửi toàn bộ hồ sơ đồng thời đề xuất xử lý kiến nghị của Công ty TNHHSansei Việt Nam về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày13/12/2012 (Gửi kèm công văn ngày 15/11/2012 của Công ty TNHH Sansei ViệtNam).

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang