VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6999/VPCP-KTTH
V/v kinh phí để đầu tư cầu Nậm Giải, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Nghệ An tại văn bản số 7243/TTr-UBNDĐT ngày 07 tháng 11 năm 2007 về việchỗ trợ kinh phí để đầu tư cầu Nậm Giải, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Sau khi Dự án đã hoàn tất thủtục đầu tư theo quy định, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Bộ Tài chínhtìm nguồn vốn để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung cho Dự án sớmtriển khai.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, các Bộ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng,
Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
Văn Trọng Lý, Website CP, Vụ CN;
- Lưu: VT, KTTH (3b). Nguyện (17b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy