BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 69TCT/DNNN
V/v: Thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 1480/CT /TTrngày 15/12/2004 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc tính thuế đối với côngtrình xây dựng chùa, nhà thờ bằng tiền đóng góp của nhân dân, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 15, Mục II,Phần A, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000; điểm 15, Mục II, Phần A,Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thìhoạt động duy tu, sửa chữa, phục chế, xây dựng các công trình văn hóa, nghệthuật, công trình phục vụ lợi ích công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩabằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo, kể cả trường hợpđược nhà nước cấp hỗ trợ một phần vốn không quá 30% tổng số vốn thực chi chocông trình thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định nêu trên thì hoạtđộng xây dựng chùa, nhà thờ bằng tiền đóng góp của nhân dân thuộc đối tượngkhông chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnhBình Thuận biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc