BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/BXD –KTXD
V/v: Chi phí lập quy hoạch GTĐT thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1011/KHĐT-GTVT ngày 20/4/2011 của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về chi phí lậpquy hoạch giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm2050. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Quy hoạch giao thông đô thị thuộcquy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị; Chi phí để xác định lập đồ ánchuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị của thành phố trực thuộc Trung ương đượcxác định bằng cách lập dự toán chi phí nhưng tối đa là 30% của định mức chi phílập đồ án quy hoạch chung tương ứng theo Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày30/9/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạchxây dựng và quy hoạch đô thị;

Đối với quy hoạch giao thông đô thịthành phố Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 nếu có đặc thù riêng, đềnghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội lập dự toán chi phí quy hoạch giao thông đôthị theo hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 17/2010/TT-BXD đểtrình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ ý kiến trên, Sở Giao thôngVận tải Hà Nội cùng với các Sở ban ngành Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ đượcgiao báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu: VP, Cục Hạ tầng KT,
Vụ Kinh tế XD (M7)

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh