BỘ XÂY DỰNG
--------------------
V/v: hướng dẫn trình tự thủ tục chuyển nhượng dự án.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Công ty cổ phần bất động sản Việt - Nhật
Trả lời văn bản số 18/CV-VN ngày 15/6/2011 của Công ty cổ phần bất động sản Việt – Nhật về việc nhận chuyển nhượng dự án, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 và hướng dẫn tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư không cấm việc nhà đầu tư chuyển nhượng dự án do mình thực hiện sang cho nhà đầu tư khác, trường hợp chuyển nhượng có phát sinh lợi nhuận thì bên chuyển nhượng phải nộp thuê thu nhập theo quy định của pháp luật về luật thuế.
Việc Công ty cổ phần bất động sản Việt – Nhật dự định nhận chuyển nhượng dự án (dự án đang đầu tư, đầu tư dơ dang, ở giai đoạn hoàn thiện) từ các nhà đầu tư khác trong nước để tiếp tục đầu tư kinh doanh, phát triển dự án thuộc hoạt động được xem xét, phù hợp với quy định. Đối với từng dự án chuyển nhượng cụ thể, Công ty cần làm thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan.
2. Riêng việc chuyển nhượng dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp khi thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, ngoài việc đáp ứng các quy định của pháp luật về đầu tư, hồ sơ phải đáp ứng các điều kiện đầu tư theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Sau khi nhận chuyển nhượng dự án, Công ty cổ phần bất động sản Việt – Nhật tiếp thực hiện các cam kết và điều kiện quy định đối với dự án, đảm bảo các yêu cầu về vốn, năng lực tài chính theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và pháp luật về đầu tư.
Căn cứ ý kiến nêu trên, đề nghị Công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật nghiên cứu thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VT, HĐXD (VQT - 03).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(Đã ký)
Trần Ngọc Thiện