BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 70/BXD-KHCN
V/v: áp dụng Quy chuẩn QHXD

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Công ty Trách nhiệm hưu hạn khucông nghiệp Thăng long

Theo công văn số 16- 09/TLIP ngày 02 tháng 2 năm 2009 củaCông ty Trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Thăng long về việc áp dụng quychuẩn quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCXDVN số 01: 2008 về quyhoạch xây dựng được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, tại điều 2.7.3 có quy định về sửdụng đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kho tàng. Trong quy chuẩn có quyđịnh về chỉ tiêu đất cho nhà xưởng kho tàng≥55% và có thể hiểu tối đa lên đến80% khi các chỉ tiêu đất khác đảm bảo đúng theo quy hoạch chi tiết đã được phêduyệt.

Việc giao đất khu công nghiệp phải căn cứ vào quy hoạch chitiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Quy chuẩn quy hoạch là căn cứ đểlập đồ án quy hoạch xây dựng, không thể căn cứ vào quy chuẩn quy hoạch để giaođất xây dựng.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị công tyTrách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Thăng long nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- KTQH
- Lưu VP, KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hoà