BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/BXD-KTXD
V/v định mức công tác bả vào kết cấu và biện pháp thi công có lắp dựng và tháo dỡ giáo.

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Cụcphục vụ ngoại giao đoàn – Bộ Ngoại giao

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 627/CPVNGĐ-SCCTN ngày 29/5/2014 của Cục phục vụ ngoại giao đoàn – Bộ Ngoại giaođề nghị hướng dẫn về định mức công tác bả vào kết cấu và biện pháp thi công lắpdựng và tháo dỡ giáo. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc lập và quản lý định mức xây dựng thực hiệntheo quy định tại Điều 13, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 củaChính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Việc thanh toánhợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và phù hợp với quyđịnh của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Cụ thể với các nội dung Cục phụcvụ ngoại giao đoàn nêu tại văn bản số 627/CPVNGĐ-SCCTN như sau:

1. Theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CPngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì bên nhậnthầu được thay đổi các biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuậnnhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trêncơ sở giá hợp đồng đã ký kết. Như vậy, việc thanh toán hợp đồng xây dựng theobiện pháp thi công thay thế trên cơ sở đơn giá hợp đồng là phù hợp.

2. Trường hợp sản phẩm CEMIX.A có đặc tính tươngđồng với vật liệu bả ventonit, thì việc áp dụng các hao phí định mức như Cụcphục vụ ngoại giao đoàn nêu tại văn bản số 627/CPVNGĐ-SCCTN là phù hợp.

Cục phục vụ ngoại giao đoàn – Bộ Ngoại giao căncứ hướng dẫn trên để thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh