BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 70/BXD-KTXD
V/v: Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Ban quản lý dự án thoát nước BuônMa Thuột

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 02/CV-DA ngày 20/3/2009 củaBan quản lý dự án thoát nước Buôn Ma Thuột đề nghị hướng dẫn xác định chi phíquản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

Định mức chi phí quản lý dự án được Bộ Xây dựng công bố kèmtheo văn bản số 1751/BXD-VP là để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sửdụng vào việc xác định chi phí quản lý dự án theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình cótính chất đặc thù, khi xác định chi phí quản lý dự án theo văn bản số1751/BXD-VP không phù hợp thì chi phí này được xác định bằng cách lập dự toánchi phí; Việc quản lý, sử dụng kinh phí quản lý dự án theo qui định tại Thôngtư số 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính.

Ban quản lý dự án thoát nước Buôn Ma Thuột căn cứ ý kiếntrên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh