TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan TP Hà Nội.

Trả lời công văn số 72/HQHN-GSQLcủa Cục Hải quan TP Hà Nội nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D số tham chiếuKL-283202-K-540847 ngày 25/11/2013 do Malaysia phát hành, Cục Giám sát quản lývề Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với C/O dẫn trên, Tổng cục Hảiquan sẽ tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Malaysia vàthông báo khi có kết quả.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn