TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/TA-TKTH

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Chánhán Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để chuẩn bị các nội dung phục vụ cho việc Chánh ánTòa án nhân dân tối cao làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban Tư pháp Quốc hộivề việc chấp hành pháp luật tố tụng hình sự trong công tác xét xử vào đầu tháng8 năm 2012; theo ý kiến chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đề nghịcác Đồng chí chỉ đạo rà soát và báo cáo số liệu về tình hình xét xử các vụ ánhình sự (số liệu thống kê được lấy từ ngày 01/10/2009 đến ngày 30/4/2012)của Tòa án cấp mình và các Tòa án cấp huyện thuộc quyền quản lý theo các nộidung sau đây:

- Số liệu các vụ án/bị cáo Tòa án tuyên theo tộidanh và mức hình phạt mà Viện Kiểm sát đề nghị;

- Số liệu các vụ án/bị cáo có sự thay đổi tội danhso với đề nghị của Viện Kiểm sát (gửi kèm theo một số bản án để minh họa);

- Số liệu các vụ án/bị cáo có sự thay đổi về khunghình phạt, mức hình phạt so với đề nghị của Viện Kiểm sát (gửi kèm theo một sốbản án để minh họa);

- Đánh giá về nguyên nhân có sự thay đổi trongquyết định của Tòa án so với đề nghị của Viện Kiểm sát về tội danh, khung hìnhphạt và mức hình phạt.

Báo cáo đề nghị gửi về Vụ Thống kê - Tổng hợp Tòaán nhân dân tối cao trước ngày 23/7/2012 để tổng hợp báo cáo Chánh ánTòa án nhân dân tối cao.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhândân tối cao, Vụ Thống kê - Tổng hợp xin thông báo để các Đồng chí biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo)
- Đ/c Phó Chánh án TAND tối cao Đặng Quang Phương (để theo dõi, chỉ đạo);
- Lưu: VP, Vụ TKTH.

TL. CHÁNH ÁN
VỤ TRƯỞNG VỤ THỐNG KÊ - TỔNG HỢP
Lê Văn Minh