BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/TCT-CS
V/v thời điểm xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế nhận được Phiếuchuyển văn bản đề ngày 22/10/2013 của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chínhchuyển email của độc giả Trần Xuân Hòa (đ/c Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị;email: [email protected]) nêu vướng mắc về thời điểm xuất hóa đơn bán hànghóa, dịch vụ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1, khoản 2 điều 14Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việclập hóa đơn quy định:

"b) Người bán phải lập hóa đơnkhi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng đểkhuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng,trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóaluân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hìnhthức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa"

"2. Cách lập một số tiêu thứccụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức "Ngày thángnăm" lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hànghóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho ngườimua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứngdịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu đượctiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thutiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thutiền…"

- Tại điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừhoàn thuế GTGT đầu vào quy định:

"1. Có hóa đơn giá trị giatăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị giatăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theohướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tưcách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phátsinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán qua ngânhàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ haimươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vàotừng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT…"

- Tại điều 19 Thông tư số06/2012/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đề nghịCông ty của độc giả Trần Xuân Hòa yêu cầu bên bán hàng hóa dịch vụ cho Công tythực hiện lập hóa đơn theo đúng hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 điều 14 Thông tưsố 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính và liên hệ với cơ quan thuếquản lý để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cổngthông tin điện tử biết và thông tin tới bạn đọc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- CT Quảng Trị;
- Vụ PC-TCT
- Lưu: VT, CS (2)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân