CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 700/CP-CN
V/v miễn báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hành lang Côn Minh - Hải Phòng và quốc lộ 70 trên địa phận tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư
Tài chính, Xây dựng,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (văn bản số 1164/GTVT-KHĐT ngày 26 tháng 3 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2267 BKH/VPTĐ ngày 17 tháng 4 năm 2003) về việc miễn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án hành lang Côn Minh - Hải Phòng, đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai (văn bản số 369/TT-UB ngày 25 tháng 4 năm 2003) về việc miễn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi nâng cấp quốc lộ 70 trên địa phận tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý với việc phân đoạn tuyến đường bộ Nội Bài - Hồ Kiều thuộc hành lang Côn Minh - Hải Phòng như báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải tại văn bản số 1164/1164/GTVT-KHĐT ngày 26 tháng 3 năm 2003.

- Giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 70 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 10/TB-VPCP ngày 29 tháng 01 năm 2003 của Văn Phòng Chính Phủ./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng