ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 700/UBDT-CSDT
V/v phụ cp khu vực.

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Ủy banDân tộc nhận được văn bản số 2787/BNV-TL ngày 29/6/2015 của Bộ Nội vụ về việc tham gia góp ý dự thảo văn bảntrả li Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phụ cấpkhu vực. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộccó một s ý kiến như sau:

1) Về dự thảovăn bản Bộ Nội vụ đã soạn thảo:

- Căn cứ các quy định tại Thông tư liên tịchs 11/ 2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/1/2005 về hướng dẫn thực hiện chếđộ phụ cấp khu vực Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ vềhướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp bậclương đi với cán bộ, công chức,viên chức.

- Đối chiếu với các yếu tố địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội của 5 xã: XãĐăk Long, xã Đăk Ngọk (huyện Đăk Hà);xã la Dom, xã la Đal và la Tơi (Huyện la H’Drai) tại Tờ trìnhsố 20/TTr- UBND ngày19/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh KonTum về việc đề nghị công nhận mức phụ cấp khu vực đối với các xã mới thành lậptrên địa bàn tỉnh.

Ủy ban Dân tộc nhất trí với nội dung dự thảovăn bản đã đề xuất.

2. Ngoài ra, để đảm bảo tính thống nhất về áp dụngcác chế độ phụ cấp đi với các vùng min trong thời gian tới, Ủy ban Dân tộc đ xut mt s vn đ sau:

- Hiện nay các chế độ phụ cấp áp dụng đối với cán bộ cơ sở thực hiện tạivùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được trin khai theo nhiều hình thức quy địnhtại nhiều văn bản hướng dn khác nhau: như phụ cấp thuhút, phụ cấp công tác lâu năm, phụ cấp khuvực, phụ cấp đặc biệt... nên nhiều địa phương gặp vướng mắc trong triển khai thựchiện và có nhiu thắc mắc, so bì trong cán bộ, nhân dân trongcác khu vực trên địa bàn.

Đ đảm bảotính thống nht trong trin khai các chính sách v phụ cp vùng đặc biệt khó khăn cũngnhư tạo điều kiện cho địa phương trong trin khai thực hiện Ủy ban Dân tộc đềnghị Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các Bộ ngành liênquan nghiên cứu, hoàn thiện chế độphụ cấp và văn bản hướng dẫn cho phù hợp. Rà soát lại hệ số phụ cấp đi với các vùng miền trên toàn quốcdo từ năm 2001 đến nay, các điều kiện để xét phụ cấp cũng như tình hình pháttriển kinh tế - xã hội từng địa giới hành chính đã thay đổi. Đây cũng là đề xuất,kiến nghị của cử tri tại các vùng miền trên toàn quốc tại các kỳ họp của Quốc hộivừa qua.

- Riêng đối với địa bàn vùng dân tộc và miền núi: Đđảm bảo tính công bằng giữa cácvùng miền trong đó có ưu tiên hơn đối với những vùng còn khó khăn, đặc biệt khókhăn (theo yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết 76/2014/QH13 về đy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèobền vững đến năm 2020 do Quốc hội ban hành) và để triển khai thực hiện kết luậncủa Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 286/TB-VPCP ngày 24/7/2014 của Văn phòngChính phủ “Các Bộ, ngành, địa phương thực hiện thống nhất các chính sách đối vớithôn, bản, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi theo tiêu chí xác định thôn đặc biệtkhó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015, được Thủ tướngChính phủ ban hành tại Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012”,Ủy banDân tộc đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, ápdụng tính phụ cấp khu vực theo phân định 3 khu vực vùng dân tộc và miền núi đãđược quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 củaỦy ban Dân tộc về công nhận thôn đặc biệt khókhăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015và các Quyết định sửa đổi, bổ sung.

Trên đây ý kiến của Ủyban Dân tộc tham gia dự thảo văn bản về phụ cấp khu vực, đề nghị Bộ Nộivụ nghiên cứu, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng, CN (để b.cáo);
- Website của UBDT;
- Lưu VT, Vụ CSDT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước Hoan