ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 700/UBND-NC
V/v kế hoạch tổ chức tuyên truyền và mở cao điểm xử lý vi phạm sản xuất, kinh doanh, sử dụng mũ bảo hiểm

Bình Dương, ngày 21 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh.

Theo Kế hoạch số 47/KH-UBATGTQGngày 11/03/2013 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc Tổ chức chiếndịch tuyên truyền và cao điểm xử ký vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụngmũ bảo hiểm; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnhcó ý kiến như sau.

Giao Thường trực Ban An toàn giaothông tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứnội dung Kế hoạch số 47/KH-UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xâydựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện chiến dịch tuyên truyền và cao điểmxử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu các Thành viên Ban An toàngiao thông tỉnh, Thủ trưởng các Sở ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, triển khai thựchiện chiến dịch tuyên truyền đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cao điểm xử lý viphạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm giả một cách nghiêm túc,quyết liệt và hiệu quả.

Giao Văn phòng ban An toàn giaothông tỉnh chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả về Văn phòng Ủy ban Antoàn giao thông Quốc gia trước ngày 20 hàng tháng./.

(Kèm theo văn bản có liên quan)

Nơi nhận:
- CT, các PCT;
- Như trên;
- Sở GTVT, Sở TT&TT;
- Công an tỉnh, Sở KHCN;
- Sở Công Thương, Báo Đài THTH;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- LĐVP, V, TH;

- Lưu: VT, VP Ban ATGT tỉnh.

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung