BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 7000/TCHQ-GSQL
V/v hàng gửi kho bảo thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 1794/HQBD-NVngày 07/08/2009 v/v tái xuất, tiêu hủy nguyên liệu kho bảo thuế do đối tác hủyđơn hàng của Cục Hải quan Bình Dương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 29 Nghịđịnh số 154/2005/NĐ-CP của Chính phủ thì hàng hóa gửi kho bảo thuế bị hư hỏng,giảm phẩm chất, không đáp ứng được yêu cầu sản xuất được làm thủ tục hải quanđể tái xuất hoặc tiêu hủy; Trường hợp tái xuất hoặc tiêu hủy nguyên phụ liệutrong kho bảo thuế vì lý do khách quan như bị khách hàng nước ngoài từ chối đơnhàng hoặc không tìm được khách hàng chưa được quy định cụ thể trong văn bảnnày. Ngoài ra trong các văn bản pháp luật liên quan đến chính sách thuế cũngchưa có quy định về việc tính thời điểm nộp thuế và phạt chậm nộp thuế đối vớitrường hợp này.

Để đảm bảo đúng thẩm quyền giảiquyết theo quy định, nếu doanh nghiệp có phát sinh trường hợp xin tái xuất hoặctiêu hủy nguyên phụ liệu trong kho bảo thuế vì lý do khách quan thì yêu cầuphải có hồ sơ và văn bản gửi Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính trìnhThủ tướng xem xét.

Công văn này thay thế công vănsố 4028/TCHQ-GSQL ngày 08/07/2009 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan Bình Dương được biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGHoàng Việt Cường