BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 7004/TCHQ-KTTT
V/v giải quyết hoàn thuế cho Công ty Long Sinh

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Long Sinh.(37 Hoàng Văn Thụ - Nha Trang - Khánh Hòa)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 3050/HQHCM-NV ngày 08/10/2009 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và côngvăn số 107/CVHC ngày 05/10/2009 của Công ty TNHH Long Sinh về vướng mắc giảiquyết hoàn thuế cho Công ty Long Sinh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 11 Mục 1Phần E Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và Khoản 11Mục 1 Phần E Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính thìtrường hợp có sự nhầm lẫn trong kê khai, tính thuế nộp thuế thì được hoàn trảsố tiền thuế nộp thừa nếu sự nhầm lẫn đó xảy ra trong thời hạn 365 ngày trở vềtrước kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự nhầm lẫn.

Trường hợp Công ty TNHH LongSinh còn số tiền thuế nộp thừa của các tờ khai đăng ký vào thời điểm Thông tư113/2005/TT-BTC và Thông tư 59/2007/TT-BTC có hiệu lực nhưng đã quá 365 ngày kểtừ ngày kiểm tra phát hiện có sự nhầm lẫn thì cơ quan hải quan không thực hiệnhoàn tiền thuế nhập khẩu cho công ty. Công văn này thay thế cho công văn số 5381/TCHQ-KTTT ngày 10/09/2009 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Long Sinh được biết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng