BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7006/TCHQ-KTSTQ
V/v giám định hàm lượng vàng

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: BộCông Thương.

Hiệnnay Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu về việc thực hiện chính sách, chế độ đốivới vàng xuất khẩu. Để có cơ sở nghiên cứu đề xuất chế độ quản lý hoạt độngxuất nhập khẩu vàng, kính đề nghị Bộ Công Thương là cơ quan thực hiện thốngnhất quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ giám định thương mại vàquản lý và thị trường cho ý kiến về một số vấn đề sau:

1.Về việc giám định vàng miếng và vàng nguyên liệu: Hiện nay tại Việt Nam cónhững tổ chức, cá nhân nào có đủ khả năng thực hiện việc giám định vàng miến vàvàng nguyên liệu?

2.Về việc cấp phép thực hiện công tác giám định vàng miếng và vàng nguyên liệu:Cơ quan, tổ chức nào có thẩm quyền cấp phép cho việc giám định vàng miếng vàvàng nguyên liệu?

Rấtmong sớm nhận được công văn trả lời của Quý cơ quan.

Xintrân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
-
Lưu: VT, KTSTQ (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái