BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7007/BGDĐT-VP
V/v Tập huấn về kĩ năng xây dựng, phát triển chương trình đáp ứng yêu cầu người học cho CBQL trung tâm GDTX

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2012

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện kế hoạch công tác về giáo dục thường xuyên năm2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn về kĩ năng xây dựng và phát triểnchương trình đáp ứng yêu cầu người học cho cán bộ quản lí trung tâm giáo dụcthường xuyên nhằm bồi dưỡng kiến thức cơ bản, những định hướng và kĩ năng lựachọn nội dung, xây dựng và phát triển chương trình đáp ứng yêu cầu người học,cập nhật kiến thức kĩ năng và chuyển giao công nghệ, đáp ứng nhu cầu học tậpcủa mọi tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng xã hội học tập. Thành phần tham dựtập huấn, thời gian, địa điểm tổ chức tập huấn cụ thể như sau:

1. Thành phần: Mỗi sở giáo dục và đào tạo cử 02 người: 01 cán bộ phòngGDTX và 01 cán bộ quản lí trung tâm GDTX.

2. Thời gian, địa điểm:

Thời gian tập huấn: 2 ngày, từ ngày 7/11/2012 đến ngày8/11/2012. Khai mạc lúc 8giờ00 ngày 7/11/2012 tại Khách sạn Điện Biên, số 7,đường Điện Biên Phủ, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Kinh phí: Chế độ công tác phí cho đại biểu trong thời giantham dự tập huấn do các địa phương thanh toán theo quy định hiện hành của nhànước. Đại biểu đến dự tập huấn tự lo nơi ăn, nghỉ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạogửi danh sách đại biểu tham dự tập huấn theo địa chỉ email: [email protected];điện thoại: 0983961493 (Bà Điêu Thị Thủy Nguyên, Chuyên viên Vụ GDTX).

Đại biểu có nhu cầu đặt chỗ nghỉ, xin liên hệ qua số điệnthoại: 0543.821.678.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Mạnh Hùng