BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7008/TCHQ-TXNK
V/v danh mục các mặt hàng được tạm thời gia hạn nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

Công ty TNHH TĂGS Lái Thiêu
(Đ/c: 48B Quốc lộ 13, Thuận An, Bình Dương)

Trả lời công văn số 11- 11/LT /10CV ngày 11/11/2010 của Côngty TNHH TĂGS Lái Thiêu đề nghị cho biết Danh mục các mặt hàng được tạm thời giahạn nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2010/TT-BTC ngày16/08/2010 của Bộ Tài chính quy định về việc tạm thời điều chỉnh thời hạn nộpthuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ănchăn nuôi phân bón và thuốc trừ sâu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang phối hợp với Vụ Chính sáchthuế - Bộ Tài chính hoàn thiện Danh mục trên để trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Cục TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang