TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 701/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu container.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Côngty TNHH Parafreight Việt Nam.
(Đc: số 30 ngõ 268 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội)

Trả lời công văn số 03/2016 ngày 13/4/2016 của Côngty TNHH Parafreight Việt Nam về việc nhập khẩu container, Cục Giám sát quản lývề Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ vào các Danh Mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạmngừng xuất khẩu, Danh Mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu ban hànhkèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì mặt hàngcontainer rỗng không thuộc diện cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu có Điều kiện do đócông ty có thể mở tờ khai nhập khẩu đối mặt hàng trên như hàng hóa thông thường.

Thủ tục nhập khẩu hàng hóa, Công ty nghiên cứu thựchiện theo các quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủvà Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa đối chiếu vớicác quy định trên để thực hiện, trường hợp chưa rõ đề nghị Công ty liên hệ trựctiếp với Chi cục Hải quan nơi dự định đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hảiquan trả lời để Công ty biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn