BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 701/TCHQ-TXNK
V/v: dây thép hợp kim hàn hồ quang điện

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Công ty CP Nam Hà Việt;
(201E Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP Hồ Chí Minh)
-
Công ty kinh doanh thương mại tổng hợp Nam Sơn.
(92, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 56/NS-CV ngày 17/12/2014 của Công ty kinh doanhthương mạitổng hợp Nam Sơn và công văn số1512/2014XNK ngày 15/12/2014 của Công ty CP Nam Hà Việt đề nghị xem xét việcphân loại mặt hàng dây hàn hợp kim đã phủ hoặc mạ đồng dùng để hàn hồ quang điện,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 04/07/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số 9016/BTC-TCHQ xử lý vướng mắc đối với mặt hàng dây thép hợp kim đã phủ hoặc mạđồng dùng để hàn hồ quang điện. Đề nghị các Công ty thực hiện theo hướng dẫn tạicông văn nêutrêncủa Bộ Tài chính (xin gửikèm theo công văn số 9016/BTC-TCHQ ngày 04/07/2014).

Tổng cục Hải quan thông báo để các Công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái