BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 701/TCT-CS
V/v Thuế suất thuế GTGT của hoạt động nạo vét

Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng đường thuỷ.
 (40 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, HN)

Trả lời công văn số 32/TCKT ngày 13/1/2009 của Tổng công tyXây dựng đường thuỷ hỏi về thuế suất thuế GTGT của hoạt động nạo vét luồng,lạch, cảng sông, cảng biển, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2.40 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGTvà Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; mục II Phần B Thông tưsố 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luậtthuế GTGT; điểm 16 Điều 1 Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa,dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn thì:

Trường hợp Tổng công ty Xây dựng đường thuỷ có hoạt động nạovét luồng, lạch, cảng sông, cảng biển thì tuỳ từng thời điểm mức thuế suất thuếGTGT được áp dụng như sau:

- Trước ngày 1/1/2009 áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

- Từ ngày 1/1/2009 đến hết ngày 31/1/2009 áp dụng thuế suấtthuế GTGT là 10%

- Từ ngày 1/2/2009 đến hết ngày 31/12/2009, hoạt động nạovét luồng, lạch, cảng sông, cảng biển được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT.Việc tính giảm thuế GTGT và lập hoá đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 2Thông tư số 13/2009/TT-BTC nêu trên.

- Từ 1/1/2010 áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Xây dựng đường thuỷđược biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương