TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 701/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế suất thuế GTGT gỗ rừng trồng

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 2358/CT-THDT ngày 07/11/2005 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về thuế suất thuế GTGT đối với gỗ rừng trồng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 21/09/2005 Bộ Tài chính đã có công văn số 11885/BTC-TCT hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với gỗ rừng trồng và các loại gỗ khác. Theo đó, các đơn vị kinh doanh mua gỗ rừng trồng (bạch đàn, keo lá chàm) và các loại gỗ khác về bán ra áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn thực hiện theo công văn trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến