BỘ CÔNG AN
CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7010 CV/A18(P3)
V/v cấp thẻ ABTC cho doanh nhân VN

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Theo quy định tại Điều 8 Quy chếcấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ thì: “Cơ quan Quản lýxuất nhập cảnh, Bộ Công an cấp thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam theo đề nghịcủa doanh nhân vàvăn bản cho phép sử dụng thẻ của cấp có thẩm quyền quyđịnh tại Điều 7 Quy chế này”.

Thời gian vừa qua, Cục Quản lý xuấtnhập cảnh – Bộ Công an nhận được văn bản của một số UBND tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương và các Bộ, cơ quan ngang Bộ kèm theo hồ sơ đề nghị cấp thẻABTC cho doanh nhân làm việc tại các doanh nghiệp do UBND tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý nhưng tại văn bản không nêurõ ý kiến cho phép doanh nhân sử dụng thẻ ABTC mà chỉ đề nghị Cục Quản lý xuấtnhập cảnh xem xét, cấp thẻ ABTC hoặc đồng ý để doanh nghiệp liên hệ với CụcQuản lý xuất nhập cảnh làm thủ tục cấp thẻ cho doanh nhân, chưa đúng quy địnhnêu trên.

Để Cục Quản lý xuất nhập cảnh có đủcơ sở và nhanh chóng giải quyết việc cấp thẻ ABTC theo quy định, từ nay đề nghịquý cơ quan tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương vàlãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ nêu rõ ý kiến đồng ý cho doanh nhân sử dụng thẻABTC tại văn bản gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Xin trao đổi để quý Văn phòng, quýVụ phối hợp công tác.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Cục QLXNC/P3.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
ĐẠI TÁ
Nguyễn Việt Liên