BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7011/BGDĐT-GDTH
V/v Đánh giá thực hiện Chuẩn KT, KN các môn học và Đổi mới PPDH ở Tiểu học

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

Kínhgửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Kế hoạch công tác năm2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tổ chức Hội thảo đánh giá thực hiện Chuẩnkiến thức, kĩ năng các môn học và Đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học, cụthể:

1. Nội dung:

- Tổ chức dạy học theo Chuẩnkiến thức, kĩ năng các môn học theo Công văn số 624/BGDĐT-GDTH ngày 05/02/2009về việc Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học.

- Điều chỉnh nội dung dạy họcmôn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học theo Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày10/9/2009 về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học

- Triển khai thực hiện Thông tưsố 32/2009/BGDĐT-GDTH ngày 27/10/2009 Quy định đánh giá, xếp loại học sinh tiểuhọc.

- Triển khai hoạt động cam kết,bàn giao chất lượng học sinh

- Đánh giá thực trạng đổi mớiphương pháp dạy học ở tiểu học từ năm học 2007- 2008 (thời điểm hoàn thànhtriển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa tiểu học theo Quyết định số 16/QĐ-BGDĐT từ lớp 1 đến lớp 5) đến nay.

2. Thời gian, địa điểm (dựkiến):

- Thời gian: nửa đầu tháng12/2010.

- Địa điểm: Hà Nội và thành phốHồ Chí Minh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghịcác Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo tại địa phương, lấy ý kiến của cánbộ quản lí và giáo viên tiểu học về các nội dung trên, xây dựng báo cáo đánhgiá (theo mẫu đính kèm) gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Tiểu học)trước ngày 25/ 11/2010.

Thông tin chi tiết xin liênhệ:

Bùi Việt Hùng, Vụ Giáo dụcTiểu học, Bộ GD&ĐT, ĐT: 0438682062; 0912646316, email: bvhung@moet.edu.vn;fax: 0438681079.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Website Bộ;
- Lưu: VT, Vụ GDTH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Định

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

MẪU BÁO CÁO

ĐÁNHGIÁ THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CÁC MÔN HỌC VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠYHỌC Ở TIỂU HỌC
(Đính kèm Công văn số 7011 /BGDĐT-GDTH ngày 21 tháng 10 năm 2010)

1. Việc thực hiện Chuẩn kiếnthức, kĩ năng các môn học ở tiểu học.

a) Tổ chức dạy học theo Chuẩnkiến thức, kĩ năng các môn học theo Công văn số 624/BGDĐT-GDTH ngày 05/02/2009về việc Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học:

- Công tác chỉ đạo, tập huấn,bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên tại địa phương; những thuận lợi, khó khăntrong việc triển khai dạy học theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểuhọc.

- Đánh giá sự phù hợp của Chuẩnkiến thức, kĩ năng của từng môn học đối với khả năng, điều kiện học tập, pháttriển của học sinh; đánh giá hoạt động dạy học theo Chuẩn kiến thức kĩ năng củagiáo viên (phù hợp Chuẩn, cao hơn hoặc thấp hơn chuẩn…).

b) Triển khai nội dung dạy họcmôn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học theo Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày10/9/2009 về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học:

- Điều chỉnh nội dung dạy học:nêu rõ nội dung, lí do điều chỉnh của từng lớp; hiệu quả của việc điều chỉnh.

c) Thực hiện đánh giá, xếp loạihọc sinh tiểu học theo Thông tư số 32/2009/BGDĐT-GDTH ngày 27/10/2010.

d) Triển khai hoạt động cam kết,bàn giao chất lượng học sinh theo Công văn số 7312/BGD-ĐTH ngày 21/8/2009 vàCông văn số 4919/BGDĐT-GDTH ngày 17/8/2010 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụnăm học 2009 – 2010, năm học 2010 – 2011.

2. Việc thực hiện đổi mớiphương pháp dạy học ở tiểu học từ năm học 2007 – 2008 đến nay.

- Công tác chỉ đạo, tổ chức thựchiện.

- Công tác chỉ đạo, tập huấn,bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học.

- Việc sử dụng tài liệu bồidưỡng và thiết bị dạy học về đổi mới PPDH.

- Đánh giá về hiệu quả đổi mớiphương pháp dạy học ở tiểu học: thuận lợi, khó khăn, kết quả.

3. Kiến nghị, đề xuất

Đề xuất, kiến nghị nhu cầu củađịa phương về các nội dung trên.