TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7014/CT –TTHT
V/v chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 2012

Kính gửi:

Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Thái Dương
Địa chỉ: Lô 40-42 Đường số 3, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM
MST 0302779625

Trả lời văn bản số 02/CV-2012 ngày 29/08/2012của Công ty về Chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau :

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/08/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghịquyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháogỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân:

“Doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được giảmthuế, miễn thuế theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Thông tư này thực hiện kê khaisố thuế được giảm, miễn theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướngdẫn thi hành.

Doanh nghiệp, tổ chức phải lập Phụ lục Miễn,giảm thuế TNDN (Mẫu số 01/MGT-TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) và gửiđến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, trong đó xác định rõ: Trường hợp doanhnghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được giảm thuế, miễn thuế thu nhập doanh nghiệpvà số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm thuế, miễn thuế. Đồng thời kê khaitổng hợp số thuế được giảm, miễn vào chỉ tiêu mã số [31] trên tờ khai 01A/TNDNhoặc chỉ tiêu mã số [30] trên tờ khai 01B/TNDN, chỉ tiêu mã số [C9] trên tờkhai 03/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 củaBộ Tài chính).”

“Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã thực hiệnviệc kê khai theo quy định nhưng chưa kê khai để được giảm thuế, miễn thuế theoquy định tại Điều 1, Điều 2 Thông tư này thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức có thực hiện kêkhai bổ sung quý I/2012, quý II/2012 thì hồ sơ khai bổ sung miễn, giảm thuế thunhập doanh nghiệp gồm: Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quýI/2012 và quý II/2012 đã bổ sung số thuế được miễn, giảm; Phụ lục Miễn, giảmthuế TNDN quý I/2012 và quý II/2012 tại Khoản 1 nêu trên.

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quanthuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khaithuế của lần tiếp theo nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyềncông bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty nếuthuộc đối tượng được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2012 theo quy định tạiĐiều 1 Thông tư số 140/2012/TT-BTC nhưng chưa kê khai để được giảm thuế thìđược khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn trên và nộp số thuế TNDN phátsinh (sau khi đã trừ giảm 30%) vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi Nhận :
- Như trên ;
- P.KT4;
- P.PC;
- Web Cục Thuế;
- Lưu (HC, TTHT).
1972-214988/12 KhanhAT

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga