BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7016/TCHQ-GSQL
V/v đề nghị cho làm thủ tục chuyển tải xe nhập khẩu tại cảng Hải Phòng

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2009

Kínhgửi: UBND tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời công văn số 3250/UBND-TM1 ngày 20/10/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Quyết địnhsố 162/QĐ-TTg ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạtđộng của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh, Điều 18 Nghị địnhsố 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và hướng dẫn tại Khoản 7 Điều57 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính, Công ty cổ phầnô tô Việt – Dubai được làm thủ tục chuyển cửa khẩu đối với xe ô tô mới 100%nhập khẩu qua cửa khẩu Cảng Hải Phòng về Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

2. Khi đăng ký Tờ khai nhập khẩu xeô tô tại Chi cục Hải quan quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, toànbộ các lô hàng xe ô tô nhập khẩu chuyển cửa khẩu từ Cảng Hải Phòng về Khu kinhtế cửa khẩu Cầu Treo đều phải được phân hồ sơ vào luồng đỏ để kiểm tra thực tế100% lô hàng tại Chi cục Hải quan quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo.

3. Theo hướng dẫn tại Điểm a Khoản6 Điều 57 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính, hàng hóachuyển cửa khẩu phải“được chứa trong container hoặc trong các loại phươngtiện vận tải đáp ứng yêu cầu niêm phong hải quan”.

Do đó, việc giám sát chuyển phươngtiện vận tải từ container sang xe chuyên dụng vể vận chuyển xe ô tô mới 100%nhập khẩu từ Cảng Hải Phòng về Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, đề nghị UBND tỉnhHà Tĩnh hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hảiquan tỉnh Hà Tĩnh để được hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để UBNDtỉnh Hà Tĩnh được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hải Phòng (để thực hiện);
- Cục HQ tỉnh Hà Tỉnh (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường